Home » KV40 » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN KRUISVITT40 & LIEVIX

 1. Definities:
  • Kruisvitt40 & Lievix gevestigd te Ridderkerk – Zuid Holland onder KvKnr 75043246
  • Klant: Degene met wie Kruisvitt40 of Lievix een overeenkomst is aangegaan.
  • Partijen: Kruisvitt40 & Lievix en klant samen.
  • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 2. Toegankelijkheid algemene voorwaarden:
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Kruisvitt40 & Lievix
  • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Partijen sluiten de teopasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 3. Prijzen:
  • Alle prijzen die Kruisvitt40 & Lievix hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  • Alle prijzen die Kruisvitt40 & Lievix hanteren voor de producten of diensten, op de website of die anderzins kenbaar zijn gemaakt kunnen ten alle tijden gewijzigd worden door Kruisvitt40 & Lievix.
  • Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Kruisvitt40 & Lievix niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. tot het stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
  • De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3.3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 4. Monsters/Modellen:
  • Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontleden dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

 5. Gevolgen niet tijdig betalen:
  • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Kruisvitt40 & Lievix gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Kruisvitt40 of Lievix.
  • De incassokosten worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
  • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Kruisvitt40 & Lievix zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingverplichting heeft voldaan.
  • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Kruisvitt40 & Lievix op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Kruisvitt40 en Lievix, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Kruisvitt40 & Lievix te betalen.

 6. Recht van reclame
  • Zodra de klant in verzuim is, is Kruisvitt40 & Lievix gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  • Kruisvitt40 & Lievix roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Kruisvitt40 & Lievix, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  • De kosten voor het terughalen of –brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 7. Herroepingsrecht:
  • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
   • Het product niet gebruikt is.
   • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast.
   • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz)
   • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
  • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 7.1 genoemd, vangt aan:
   • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via Lievix@kruisvitt40.com, met toevoeging van de rede en foto’s van het product.
  • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Kruisvitt40 & Lievix, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
  • De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van Kruisvitt40 & Lievix indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
  • Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Kruisvitt40 & Lievix heeft geretourneerd.

 8. Opschortingsrecht:
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 9. Retentierecht:
  • Kruisvitt40 & Lievix kunnen een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Kruisvitt40 & Lievix heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
  • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Kruisvitt40 & Lievix
  • Kruisvitt40 & Lievix is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 10. Verrekening
  • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand an zijn recht om een schuld aan Kruisvitt40 & Lievix te verrekenen met een vordering op Kruisvitt40 & Lievix.


 11. Eigendomsvoorbehoud:
  • Kruisvitt40 & Lievix blijft eigenaar van alle geleverde producten todat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Kruisvitt40 & Lievix op grond van wat voor gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
  • Tot die tijd kan Kruisvitt40 & Lievix zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
  • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
  • Indien Kruisvitt40 & Lievix een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geld de overeenkomst ontbonden en heeft Kruisvitt40 & Lievix het recht om schadevergoeding, gedrefde winst en rente te vorderen.

 12. Levering:
  • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
  • Levering van online bestelde producten vinden plaats op het door de klant aangegeven adres.
  • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Kruisvitt40 & Lievix het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
  • Bij te late betaling is er spraen van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Kruisvitt40 & Lievix kan tegenwerpen.

 13. Levertijd:
  • De opgegeven levertijden zijn inducatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Kruisvitt40 & Lievix
  • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Kruisvitt40 & Lievix niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijden hierover iets hebben afgesproken.

 14. Feitelijke levering:
  • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 15. Transportkosten:
  • Transportkosten zijn voor rekening van de klant.

 16. Verpakking en verzending:
  • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen hiervan door de bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Kruisvitt40 & Lievix niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 17. Bewaring:
  • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
  • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 18. Garantie:
  • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
  • De garantie geldt niet in eht geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmee wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
  • Het risico an verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deeze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 19. Ruilen:
  • Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   • Ruilen vindt plaats binnen de 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
   • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
   • Het product is nog niet gebruikt.
  • Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen, gedrragen kleding of producten niet in originele staat kunnen niet worden geruild.
  • Kruisvitt40 & Lievix is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade,

 20. Vrijwaring:
  • De klant vrijwaart Kruisvitt40 & Lievix tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Kruisvitt40 & Lievix geleverde producten.

 21. Klachten:
  • Klachten dienen binnen 14 dagen doorgegeven te worden aan Lievix@kruisvitt40.com
  • De klant geeft een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming zodat Kruisvitt40 & Lievix in staat is hierop adequaat te reageren.
  • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Kruisvitt40 & Lievix ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

 22. Aansprakelijkheid:
  • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 23. Overmacht:
  • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk wetboek geldt dat een tekortkoming van Kruisvitt40 & Lievix in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Kruisvitt40 & Lievix kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Kruisvitt40 & Lievix kan worden verlangd.
  • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Kruisvitt40 & Lievix 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort todat er weer aan kan worden
  • Kruisvitt40 & Lievix is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd.

 24. Wijziging algemene voorwaarden:
  • Kruisvitt40 & Lievix zijn gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 

Opgesteld op 11 juni 2019